SWOT-analys

SWOT-analysen är en enkel och användbar metod för många sammanhang. Den används såväl inom företagsvärlden som i utbildningssammanhang och i projektverksamhet.

Metoden har skapats för företag men kan lika bra användas i föreningar. Metoden kan användas bland annat för att analysera strategier, göra utvärderingar och nulägesanalyser och för att dra upp riktlinjer för framtiden.

En SWOT kan också användas när man ska formulera en gemensam strategi gällande någon fråga. Metoden kan användas för stora och små frågor.

SWOT är en förkortning av:
S= Strengths (styrkor)
W= Weaknesses (svagheter)
O= Opportunities (möjligheter)
T= Threats (hot)

SWOT-analysen kan göras på föreningen/verksamheten som helhet men man kan också välja ut ett mindre område. Man kan också använda SWOT regelbundet för att utvärdera arbetet. SWOT-analysen kan också hjälpa att identifiera problem och att i tid möta konflikter, missnöje och istället göra alla delaktiga i ansvaret.

När?

Om föreningen vill skapa underlag att jobba vidare ifrån; analysera nuläget och strategier, belysa framtidens möjligheter och hot, kartlägga ett problem och få underlag till att skapa visioner.

Hur?

Grundläggande för denna metod är att man använder den och bearbetar materialet i flera steg, från fri spåning till att sortera, bearbeta och gå vidare med det som är centralt och viktigt.

För att utföra denna analys delar man in ett dokument på datorn eller ett blädderblock i fyra rutor (S, W, O, T). Man kan starta till exempel med S. Alla starka sidor samt fördelar skrivs upp. Därefter listas under W alla fel, hinder och problem som finns i nuläget. Rutorna S och W bildar tillsammans nuläget. Gruppen diskuterar igenom och röstar fram vad den verkligen vill värna om i framtiden och vilka problem som är angelägna att få lösta på kort sikt.

Sedan går gruppen vidare mot framtiden och gör på motsvarande sätt för O. Det finns inga begränsningar kring möjligheterna. Alla skrivs ner och sorteras sedan. Gruppen avslutar med T. Vilka hot och hinder finns det? Rutorna O och T sorteras därefter och de mest intressanta möjligheterna och de värsta hoten för framtiden plockas fram. För att få fram en konkret handlingsplan kan gruppen fortsätta att arbeta med dessa frågor.

Genom att kombinera resultaten från en SWOT-analys i en matris kan man utveckla olika strategier. En SWOT-analys skall leva och upprepas i olika sammanhang. Då blir det en vana - en god sådan.

Frågor att utgå från när man bearbetar resultaten vidare:

  • Hur kan vi behålla, underhålla och förbättra våra STYRKOR?

  • Hur kan vi minimera våra SVAGHETER? Vilken förbättringspotential finns?

  • Hur kan vi ta tillvara våra MÖJLIGHETER?

  • Hur kan vi förebygga och neutralisera HOTEN?

Vad krävs av deltagarna?

Alla i verksamheten kan delta i en SWOT-analys. Av deltagarna krävs ingenting annat än en vilja att realistiskt se på frågan/problemet och att delta i diskussionen genom att komma med olika idéer och förslag. Metoden utgår från subjektiva åsikter och kräver därför inte några förberedelser.

Vad krävs av ledaren?

Metoden kräver inte mycket förberedelser. Viktigt är att hålla sig till de olika temaområdena och låta olika idéer och synpunkter komma fram.

Att tänka på

Någon form av dokumentation behövs.

Svårighetsgrad

Ingen utomstående behövs.

Tidsåtgång

Ett tillfälle på ca 1-2 timmar.