Scenariometoden

Scenariometoden går ut på att försöka skapa sig uppfattningar om hur morgondagens verklighet kan tänkas se ut.

När?

Metoden är bra när man är osäker på hur det kommer att gå i framtiden men man vill förbereda sig så att man klarar sig i alla situationer. Den lämpar sig vid långsiktig planering, när man till exempel ska skriva hållbarare strategier.

Metoden handlar inte om att försöka spå i hur det kommer att gå. Man försöker i stället konstruera flera olika möjliga framtidsbilder och vad som kan ske innan man kommer fram till dessa. Metoden är lämplig när man har gott om tid.

Hur?

Metoden genomförs i fem steg:

Steg 1 - Bestäm tema
Man fastställer ett övergripande tema, till exempel "Vår organisation 2030".

Steg 2 - Sök trender
Man söker betydelsefulla trender att arbeta vidare med. Man identifierar vilka viktiga osäkerhetsfaktorer som finns och som kommer att påverka scenarierna i en eller annan riktning.

Steg 3 - Skapa trendkombinationer
Man skapar möjliga trendkombinationer, i praktiken oftast ett fyrfält, som sedan används som underlag under processens gång.

Steg 4 - Skriv scenarier
Med fokus på trenderna diskuteras vad som kan tänkas hända och hur man i sådana fall påverkas av det. En viktig fråga är också vilka aktörer som är centrala i de olika scenarierna. Deltagarna tar fram flera sammanhängande scenarier kring det man tror kommer att bli verklighet. Scenarierna skall svara på frågorna; vem gör vad, när, hur och varför?

Steg 5 - Uppgör handlingsplan
Scenariobygget sammanfattas slutligen i en långsiktig framtidsplan.

Vad krävs av deltagarna?

Det är bra om deltagarna känner till något om metoden, och har koll på vilka trender som råder i dagens samhälle. Det sparar tid om deltagarna har satt sig in i metoden. Av deltagarna krävs också ett tidsmässigt långt engagemang och förmåga att dra praktiska slutsatser av tänkta händelser.

Vad krävs av ledaren?

Ledaren bör ha goda kunskaper om metoden och processen. Ledaren bör ha god förmåga att hålla deltagarna engagerade och delaktiga. Analytisk förmåga är viktigare än kreativitet.

Att tänka på

Förutsättningar för ett givande samarbete, trevlig miljö.

Svårighetsgrad

Handledning rekommenderas.

Tidsåtgång

Det bästa är att förverkliga scenariobygget genom att träffas regelbundet kring metoden under en längre tidsperiod, så att arbetet blir en process.

Litteratur

Metoder för framtidsdiskussion i grupp - Christine Widd (utgiven av Svenska studiecentralen)

Peter Backa – Att prata om framtider