Projektplanering

Projektplanen bör ge en översikt över projektet, dess målsättningar och hur det är tänkt att det ska fungera. 

När?

Ibland dyker idéer upp om verksamhetsformer man skulle vilja pröva på eller om objekt man vill reparera eller bygga. Många gånger behöver man då gå in för att genomföra saken genom ett projekt, bland annat för att kunna få tillgång till extern finansiering och eventuellt för att få loss pengar för att ha någon som genomför planerna.

Genom att satsa på en ordentlig projektplan är det lättare att genomföra projektet. Detta gäller speciellt om projektledaren eller övrig personal inom projektet inte varit med i planeringen. Dessa ska då kunna genomföra projektet enbart genom att läsa planen, eftersom den ska ge en detaljerad bild av vilka mål som ska nås och vilka åtgärder som ska vidtas.

Metoden rekommenderas när ni:

 • vill utveckla en avgränsad del av verksamheten eller vill skapa något nytt och/eller pröva ansöka om extern finansiering för en idé

 • har behov av att internt strukturera er projektidé så att alla inblandade har en klar bild av de uppställda målen, tidsplanen osv.

 • vill visa åt andra vad ni tänkt göra.

Hur?

Innan man börjar göra upp en projektplan bör man göra en ordentlig förplanering. Det betyder att man ska göra klart för sig vad projektet syftar till, vilka målsättningar som skall uppnås, hur de ska uppnås och vilka resurser som behövs.

Under förplaneringen görs en första skiss av projektet. Samma upplägg kan användas då projektplanen skrivs. Det är viktigt att man bygger upp ett kontaktnät av personer och samarbetsparter som är viktiga för att man ska kunna få igång och genomföra projektet.

Det är också viktigt att alla förstår vad projektet handlar om. De tilltänkta finansiärerna bör kontaktas och med dem bör planerna diskuteras. Man ska vara beredd på att de har synpunkter som måste beaktas i den fortsatta planeringen.

Projektplanen kommer att styra det arbete som utförs inom ramen för projektet. Det är därför viktigt att projektplanen innehåller tillräckligt med information för att man ska kunna hålla projektet på rätt väg.

Projektplanen ska innehålla sådan information som gör det möjligt för finansiärerna att fatta ett beslut om att stöda eller inte stöda projektet. Till projektplanen ska bifogas nödvändiga bilagor som utlåtanden, utredningar, detaljerad budget, lönsamhetskalkyler och så vidare.

Innehållet i projektplanen bestäms av projektidén och vad man vill uppnå med projektet. En möjlig struktur för en projektplan innehåller

 • bakgrund och behov
 • målgrupp och förmånstagare
 • mål och målsättningar,
 • verksamheten på lång sikt
 • genomförande
 • tidsram
 • samarbetspartners
 • ledning och organisation
 • budget, ekonomi och finansiering
 • rapportering, utvärdering och uppföljning

Vad krävs av deltagarna?

Samarbetspartners kan bidra med kunskap, resurser, arbetsinsatser, kontakter, marknadsföringskanaler och annat dylikt som hjälper till att förverkliga projektet.

Samarbetspartners kan vara enskilda personer, företag, föreningar, organisationer, utbildningsinstanser eller kommunala- och statliga myndigheter. Speciellt i större projekt är det vanligt att man tillsätter en styrgrupp för att dra upp riktlinjerna för att leda det övergripande arbetet i projektet. Styrgruppen består vanligtvis av representanter för de viktigaste samarbetspartnerna i projektet.

Medlemmar i projektgruppen är de personer som är engagerade i och arbetar med projektet jämsides med sitt ordinarie arbete eller på sin fritid. Deltagarna bör ha en gemensam vilja till utveckling/förändring samt en viss kännedom om området man vill utveckla. De är en viktig resurs för projektet och bör ges möjlighet att påverka och komma med åsikter om projektet och det arbete som utförs.

Vad krävs av ledaren?

Ledaren driver projektet och ser till att arbetet blir utfört. Ledaren ska veta varför projektet finns och vad som ska uppnås. Ledaren ska kunna arbeta självständigt, vara resultatinriktad och samarbetsvillig. 

Att tänka på

En välplanerad och realistisk projektplan är  något som både projektet och finansiärerna vinner på. 

Svårighetsgrad

Handledning rekommenderas.

Litteratur

Niklas Ulfvens – Projektplanering