Mötesplats framtiden

En enkel metod som är användbar i olika sammanhang. Den passar lika bra för diskussion om "Föreningar i framtiden" som "Vår kommun/by år 2030".

När?

Metoden passar att använda när ni vill påverka er organisations framtid, vill tänka långt in i framtiden och vill formulera framtida strategier för hur visioner och mål ska nås.

Hur?

Metoden är indelad i fyra faser.

1. Förberedelsefasen
I denna fas går man igenom bakgrund, uppläggning av diskussionen, formulerar tema och fastställer ett tidsperspektiv, till exempel att man tänker 5 eller 20 år framåt. Efter att alla deltagare fått en uppfattning om hur metoden går till, övergår man i att göra en nutidsanalys. Nutidsanalysen beskriver nuläget i verksamheten eller byn och vilka kännetecken som är viktiga för verksamheten och vilka av dessa som är till för- eller nackdel.

2. Visionsfasen
I denna fas ska deltagarna försöka skapa sig en egen inre bild av den önskvärda framtiden. Deltagarna ska tänka fritt utan att ta någonting realistiskt i beaktande.

Som hjälpmedel i denna fas kan man använda sig av en "fantasiresa", där man lutar sig tillbaka och skapar framtidsvisioner. Sedan samlas man i små grupper (3-4 personer) där man berättar om sina visioner, utan kritik och debatt.

Sedan sammanfattar gruppen den gemensamma visionen med några nyckelord eller teman som beskriver vad de handlar om.

3. Fördjupnings- och analysfasen
I denna fas, som är indelad i två delar, fördjupar man sig i det man kommit fram till i visionsfasen för att seedan kritiskt analysera det hela. Utgående från det valda temat diskuterar man hur framtidsbilderna ser ut och varför de kan fungera.

Medan man granskar visionerna är det mer sannolikt att lyckas om man föreställer sig att man är i framtiden. Framtidsbilderna färdigställs och granskas därefter genom en kritisk analys.

Systematiskt går man igenom visionerna och väljer bort sådant som ter sig orealistiskt. Produkten av detta arbete ska vara en trovärdig framtidsmodell. När analysen är klar samlas alla grupper för gemensam redovisning och diskussion.

4. Strategifasen
Under denna fas samlas man igen i små grupper för att återvända till sina inre bilder. Deltagarna ska i detta skede försöka minnas vad som egentligen hänt och hur det blev så här.

Med hjälp av minnesbilder som dyker upp konstrueras en eller flera möjligheter att gå framåt från nuläge till framtid. För att strukturera upp händelserna går man igenom följande frågeställningar:

  • vilka visioner är lätta att nå, kräver små förändringar och resurser?

  • vilka händelser kommer först emot på den tänkbara vägen från nuet till framtiden? Är det möjligt att påverka dessa händelser?

  • hur ska man strategiskt gå tillväga för att påverka händelser som placerats långt borta i framtiden? Är de verkligen så opåverkbara som de verkar?

  • Hur ska man undvika att händelseutvecklingen bromsas upp av sådana som ogillar förändringar?

Då grupperna funderat ut strategier för hur visionerna och målen ska nås samlas man åter för redovisning och diskussion och med vilken tidsplan man ska förverkliga förändringarna.

Vad krävs av deltagarna?

Att de låter den inre bilden av sitt mål för diskussionen/frågan få liv.

Vad krävs av ledaren?

Ledaren bör vara införstådd med metoden och leda in deltagarna på rätt spår. Viktigt är också att ledaren uppmuntrar visionstänkandet.

Att tänka på

Att lokalen ger förutsättningar för att deltagarna i lugn och ro ska kunna ge liv åt sina visioner.

Svårighetsgrad

Ledare behövs

Tidsåtgång

Ett tillfälle på cirka tre timmar är tillräckligt, men mer tid kan behövas, eftersom slutresultatet brukar bli bättre utan tidspress.

Litteratur

Metoder för framtidsdiskussion i grupp - Christine Widd (utgiven av Svenska studiecentralen)