Distansdeltagande ännu möjligt

11.11.2021 kl. 12:42
En temporär avvikelse från Föreningslagen gör det möjligt att fram till 30.6.2022 delta i föreningsmöten på distans även om det inte nämns i föreningens egna stadgar.

Med avvikelse från 20 § 1 mom. i föreningslagen kan det föreningsmöte som enligt föreningens stadgar ska hållas senast vid utgången av augusti månad 2021, oberoende av vad som anges i stadgarna, hållas senast vid utgången av september månad 2021. Detsamma gäller i 20 § 2 mom. i föreningslagen avsett föreningsmöte.

Med avvikelse från 25 § 1 mom. i föreningslagen och föreningens stadgar kan genom beslut av styrelsen tillåtas att ett ombud får företräda en eller flera medlemmar vid föreningsmötet. Med avvikelse från 21 § i föreningslagen kan styrelsen tillåta att också en fullmäktig får bemyndiga en annan fullmäktig att utöva sin rätt vid fullmäktigemötet. Vid en omröstning vid föreningsmötet eller fullmäktigemötet är det sammanlagda röstetalet för de medlemmar eller fullmäktige som företräds av ett och samma ombud högst en tiondel av det sammanlagda röstetalet för de medlemmar eller fullmäktige som är företrädda vid mötet, om inte något annat bestäms i föreningens stadgar.

Med avvikelse från 17 § 2 mom. och 21 § i föreningslagen kan föreningens styrelse tillåta deltagande i möte per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel så som avses i 17 § 2 mom. i den lagen, även om ett sådant förfarande inte är tillåtet enligt föreningens stadgar och föreningen inte för detta ändamål har godkänt en i 30 § i den lagen avsedd omröstnings- och valordning.

Styrelsen kan besluta att deltagande i ett föreningsmöte som ska ordnas senast vid utgången av juni månad 2022 förutsätter en anmälan till föreningsmöte senast en bestämd dag som kan vara tidigast två veckor före mötet. I ett sådant fall räknas kallelsetiden från den sista anmälningsdagen.