Föreningens bokslut och deklaration 2019 och undantagsförhållandet

30.03.2020 kl. 12:06
Då alla föreningar inte kan hålla års- eller vårmöte inom utsatt tid uppstår frågan om hur man skall göra med föreningens bokslut.

Enligt bokföringslagen borde alla bokföringsskyldiga upprätta bokslut inom 4 månader efter räkenskapsårets utgång. För en stor del av föreningarna borde alltså bokslutet för kalenderåret 2019 vara färdigt senast den 30.4.2020.

Räkenskaperna för ett kalenderår eller annan period på 12 månder är ju slutgiltiga då föreningens möte har godkänt bokslutet och beviljat ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvariga.

Men bokföringslagen kräver inte att ett bokslut är fastställt och att ansvarsfrihet beviljats inom 4 månader. Det viktiga är att styrelsen behandlar, godkänner och undertecknar föreningens bokslut inom utsatt tid.

Också i föreningar där styrelsen godkänner bokslutet genom e-postmöte eller per distans på annat sätt måste bokslutet undertecknas av en beslutsför styrelse. Då kan man sända runt protokollet per post men det duger också med inskannade underskrifter som sänds per e-post. Om möjligt kan ju några styrelseledamöter skriva under bokslutet på plats medan en del sänder sin underskrift inskannad per epost. Kvaliteten på ett inskannat dokument kan ju nog bli lidande om det skannas in många gånger. Att godkänna bokslutet med att endast svara med ett e-postmeddelande att man godkänner bokslutet fyller inte kravet på ett undertecknat bokslut.

Auktoriserade revisionssamfunde kan också eventuellt stå till tjänst med helt elektroniska tjänster för godkännade av bokslut och för revisorernas underskrift på bokslutet.

Det är också viktigt att bokslutet granskas av verksamhetsgranskare eller revisorer trots att man inte kan hålla ett årsmöte. Också granskningen kan ske på distans genom att man sänder bokslutsmaterialet elektroniskt och får berättelsen i retur på samma sätt.

I rådande situation torde det räcka till att till bidragsgivare redovisa ett bokslut som endast är godkänt av styrelsen samt genom en revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelse som inte har några anmärkningar på föreningens verksamhet. Årsmötesprotokollet kan sändas senare.

Nu har också skatteförvaltningen förlängt tiden för avgivande av deklaration. Vanligen skall deklaration inlämnas inom 4 månader efter räkenskapsårets slut. Nu har tiden förlängts för dem som borde deklarerar inom april. Undantagsvis kan deklarationen för samfunden, däribland föreningar avges inom maj månad 2020. Allmännyttiga föreningar behöver dock inte alltid deklarara om de inte har skattepliktig verksamhet.