Inkomstregistret

21.03.2019 kl. 17:17
Principerna för anmälning av löner, förskottsinnehållning och personalförsäkringar har förnyats från början av år 2019.
Här ett sammandrag över vad det innebär.

INKOMSTREGISTRET

Ingen har väl kunnat undgå att notera att det har införts ett s.k. Inkomstregister från och med årsskiftet. Registret är en del av en större reform inom skatteförvaltningen där målet är att beskattningen av löneinkomster skall bli rätt på en gång eller mycket snabbare än tidigare. Samtidigt automatiseras anmälningarna av lönebikostnader till olika försäkringsbolag. I inkomstregistrets databas skall finnas färska uppgifter om allas inkomster och skatter som både myndigheterna och skattebetalarna själva kan utnyttja.

Också föreningar som betalar löner, mötes- eller andra arvoden samt t.ex. kilometerersättningar och dagtraktamenten berörs av detta nya system. Principerna för lönebetalningar och beskattning är i stort oförändrade men själva anmälningsprocessen försnabbas och flyttas nu från årsanmälningar till månatliga anmälningar. Det blir mer jobb varje månad medan årsskiftesrutinerna minskar.

I denna kolumn finns inte utrymme att i detalj gå in på hur man använder inkomstregistret. Utförlig information finns på skatt.fi och sidorna för inkomstregistret. Nedan dock några punkter att notera för de föreningar som inte är så vana vid skatteverkets system.

Innan föreningen betalar löner, arvoden eller annan skattepliktig förmån lönar det sig att kontrollera att någon i föreningen har behörighet att logga in på inkomstregistret. Allmänt sägs i informationen om att man bör skaffa sig sk. Suomi.fi- fullmakt för att kunna använda registrets e-tjänst. Men i detaljinformationen framkommer att föreningar och stiftelser fortfarande kan och skall använda Katso-inloggning om man har Katso-koder.

Det är viktigt att kunna logga in ty enligt de nya reglerna måste varje löne/arvodesutbetalning anmälas till inkomstregistret inom 5 dagar efter utbetalningsdagen. Detta gäller också t.ex. km-ersättning och dagtraktamenten. Det är alltid själva betalningsdagen som avgör. Det har ingen betydelse för vilken period lönen är införtjänad. Nu måste man alltså anmäla varje mottagares lön, innehållning, avdrag för pensions- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter o.s.v. skilt för sig. Grundförutsättningen är att denna anmälan görs i Inkomstregistrets e-tjänst. Av särskilda motiverade skäl kan man dock få göra anmälan på papper. Om föreningen har tillgång till ett löneprogram går det att överföra informationen direkt från löneprogrammet till inkomstregistret.

Men förutom ovannämnda anmälan av lön efter fem dagar skall man, med en separat anmälan senast den 5. i följande kalendermånad, anmäla sjukförsäkringsavgiften (tidigare socialskyddsavgift) baserad på totalt betalda löner och förmåner föregående månad. I denna anmälan antecknas också eventuella avdrag från sjukförsäkringsavgiften. Om en förening betalar mötesarvoden till sina förtroendevalda betalas ingen sjukförsäkringsavgift eller andra bikostnader på dem på basen av dem.

Slutligen måste man också komma ihåg att betala sin förskottsinnehållning och sjukförsäkringsavgift till skatteverket senast den 12. i månaden efter utbetalningsmånaden.  Arbetspensionsbolagen har övergått till att fakturera sina kunder på basen av gjord anmälan i inkomstregistret. Samma gäller arbetslöshetsförsäkringen. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen kommer med i systemet först nästa år. Arbetstagarna kan å sin sida genom funktionen Min skatt (Oma vero) logga in och kolla hur mycket man förtjänat och betalat skatt under kalenderåret.

Utförlig information om anmälningsförfarandet finns på inkomstregistret.fi

Om själva förskottsuppbördsystemet finns som förut information på skatt.fi