Styrelsens ansvar

Styrelsemötena är en central punkt i styrelsens arbete. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, som dock kan "ge fullmakt" åt någon annan, vanligtvis sekreteraren, att göra det.  Före styrelsemötet avslutas kan man bestämma tidpunkten för följande styrelsemöte medan alla är på plats. Under styrelsemötena fattas beslut, rapporteras vad som blivit gjort och hur arbetsuppgifterna fördelas. Styrelsen har ansvar för den långsiktiga planeringen och det är bra att samlas kontinuerligt under året, t.ex. en gång i månaden.

Vilket är styrelsens ansvar?

Styrelsen är den som verkställer föreningens beslut. Enligt lagen har styrelsen ett gemensamt ansvar för sin verksamhet. Styrelsen ställs i efterhand till svars inför föreningsmötet, vilket är det högsta beslutande organet i föreningen. I den uppdaterade föreningslagen betonas också styrelsens ansvar för föreningens bokföring och medelsförvaltning.

Föreningsmötet godkänner styrelsens verksamhet genom att behandla årsberättelsen, bokslutet, revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelsen samt genom att bevilja ansvarsfrihet. Föreningsmötet skall dock inte besluta om ärenden som hör till styrelsen, som till exempel att anställa personal. Föreningsmötet har den beslutande makten i en förening medan styrelsen är den verkställande. Om medlemmarna inte är nöjda med föreningens styrelse utser man en ny på föreningsmötet.

Skadeståndsskyldighet

Styrelsemedlemmar, föreningens funktionärer och verksamhetsgranskare är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag har orsakat föreningen uppsåtligen eller av oaktsamhet. Se § 39 i Föreningslagen. Revisorers (auktoriserade) skadeståndsskyldighet regleras i revisionslagen.