Styrelsemedlemmarnas uppgifter

Styrelsen består av minst tre medlemmar av vilka en skall vara ordförande. Oftast finns det i föreningar fler än tre styrelsemedlemmar. De flesta föreningar väljer också minst en viceordförande. Sekreterare eller kassör kan utses inom eller utom styrelsen. I större föreningar fungerar ofta anställd personal (funktionärer) som sekreterare och kassör. Medlem i en föreningsstyrelse får inte vara försatt i konkurs.

Ordförande

Ordförande är egentligen styrelsens ordförande fastän man i dagligt tal brukar tala om föreningens ordförande. Den formella ställningen är inte starkare än för övriga medlemmar. I praktiken kan ordförande dock påverka mycket i en förening. Ordförande kan uttala sig ensam i föreningens namn. Ordförande måstet vara minst 18 år och myndig och får inte vara försatt i konkurs. Dessutom bör ordförande vara bosatt i Finland.

I föreningslagen står följande att läsa om ordförandes uppgifter:

Ordförande tecknar föreningens namn ifall inte annat står i stadgarna. I praktiken är det vanligt att namnet tecknas tillsammans med viceordförande eller annan styrelsemedlem, till exempel kassören.

Ordförande undertecknar olika anmälningsblanketter som lämnas in till föreningsregistret (alternativt anmäler dom elektroniskt med sina personliga nätbankskoder):

  • grundanmälan
  • förändringsanmälan då stadgarna ändras eller föreningens namntecknare ändras
  • anmälan om upplösning av föreningen.

Sammanfattningsvis kan man säga att ordförande i huvudsak borde koncentrera sina krafter på följande:

  • att leda styrelsen
  • sköta om de yttre kontakterna
  • utveckla föreningen 
  • framförallt sköta om de praktiska tingen eller se till att de blir skötta av funktionärerna.

Viceordförande

Viceordförandens formella ställning är ännu svagare än ordförandens. I lagen står ingenting nämnt om dennes uppgifter. Eftersom viceordförande är ordförandens ersättare, måste hen uppfylla de krav som ställs på en ordförande, alltså vara 18 år gammal och ha finskt medborgarskap och inte vara omyndigförklarad. Dessutom bör hen vara ordinarie styrelsemedlem.

Viceordförandens uppgift är att fungera som ordförandens ersättare då ordförande inte har möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

Ifall ordförande avgår under perioden till exempel flyttar till annan ort, går i konkurs eller avlider förrättas ett nytt val vid nästa föreningsmöte eller så sammankallar styrelsen till ett extra föreningsmöte. Viceordförande blir inte automatiskt styrelseordförande men sköter givetvis ordförandes uppgifter till det att föreningen valt ny ordförande. I stadgarna står det hur man skall gå till väga.

Att vara viceordförande är inte så betungande. Ibland är det ett hedersuppdrag. Idealet är att viceordförande jobbar bra tillsammans med ordförande och kanske kan sköta en del av ordförandens uppgifter. I en del föreningar är tågordningen den, att viceordförande efterträder ordförande när denne avgått.

Sekreterare

 m sekreterarens uppgifter står det ingenting nämnt i lagen. Sekreteraren kan styrelsen välja inom sig eller så en person utanför styrelsen. I föreningar med anställd personal är de vanligen en anställd som sköter sekreteraruppdraget.

Till sekreterarens uppgifter hör att skriva protokoll och se till att de blir justerade och vid behov skriva protokollsutdrag. Notera dock att det alltid är ordförande som ansvarar för protokollet och undertecknar det först. Sekreteraren sköter största delen av föreningens korrespondens och håller kontakt med myndigheterna. Tillsammans med ordförande uppgör sekreteraren förslag till verksamhetsplan och årsberättelse, vilka behandlas av styrelsen och godkänns av föreningsmötet. Sekreteraren samlar ihop, kopierar och postar möteshandlingarna. Hen ansvarar för att medlemmarna blir kallade till mötena och styrelsemedlemmarna till styrelsemötena, men observera: på uppdrag av ordförande. Förberedelserna av mötesärendena och möteshandlingarna gör ordförande.

Till övriga sekreteraruppgifter kan höra till exempel skötseln av medlemsregistret, praktiska arrangemang kring möten och arkivering. Många av dessa uppgifter kan också skötas av en annan styrelsemedlem eller funktionär, beroende på vad som är mest ändamålsenligt.

Kassören

Styrelsen väljer kassören antingen inom sig, bland medlemmarna eller en person utanför föreningen.

Kassören sköter om den praktiska ekonomin vilket innefattar betalningar, bokföringen och handkassan. Kassören gör ett utkast till bokslut, följer med budgeten och informerar styrelsen, bistår styrelsen vid planering av ekonomin det vill säga gör mellanbokslut och budgeten, finansieringskalkyl och gör ett utkast till skattedeklaration, om en dylik måste göras.

Kassören bör se till att styrelsen nedtecknar alla viktiga ekonomiska beslut i protokollen.

Styrelsen som helhet har det yttersta ansvaret för vad kassören gör och för föreningens ekonomi och bokslut.

Övriga styrelsemedlemmar

Alla i styrelsen har inte någon speciell titel. Det skulle vara bra om alla ändå hade ett eget ansvarsområde. Om inte så tilldelas de arbetsuppgifter efter behov.

Annan arbetsfördelning

Ovan uppräknade uppgifter för sekreterare, kassör mfl är enbart exempel på arbetsfördelningen i en förening. Ingenting hindrar att styrelsen fördelar uppgifterna annorlunda. Kassören kan också föra protokoll medan sekreteraren kanske betalar fakturorna.

Behöver ni hjälp med att strukturera upp arbetet i er styrelse och fördela ansvaret?

Känner ni att ansvaret inte fördelas jämnt inom föreningen? Om föreningsengagemanget börjar kännas betungande kan det finnas orsak att se över strukturen och ansvarsfördelningen. Projektet Talko Österbotten har tagit fram ett bra workshop-material som kan användas internt inom styrelsen för att fundera på strukturen inom föreningen. Du hittar materialet här: