Styrelsen                

Styrelsen är vald på föreningsmötet av medlemmarna. Styrelsen ska omsorgsfullt sköta föreningens angelägenheter i enlighet med lag och ordning samt föreningens stadgar och föreningsmötets beslut. I föreningslagen (678/2010) poängteras också styrelsens ansvar för föreningens bokföring och ekonomi.

Styrelsen står till svars till medlemmarna för sina görande och vad den har lämnat ogjort. Mister styrelsen medlemmarnas förtroende kan medlemmarna på föreningsmöte avskeda styrelsen eller en enskild styrelsemedlem. I Föreningslagen § 14-15 finns noggranna bestämmelser om uteslutning.

Föreningens namntecknare

Styrelsens (=föreningens) ordförande har alltid namnteckningsrätt i en förening. I stadgarna kan bestämmas att föreningens namn dessutom tecknas av vice ordförande,  andra styrelsemedlemmar, sekreterare och kassör eller om det alltid skall vara två namntecknare.  Dessutom kan man i stadgarna bestämma om styrelsen får bevilja personliga rätter att teckna föreningens namn.

I detta sammanhang bör man skilja på namnteckningsrätt och fullmakt. Namnteckningsrätten kan inte överföras på eller tas ifrån någon som nämns i föreningen stadgar. Fullmakt kan styrelsen bevilja vem som helst och återta enligt behov. Fullmakten behövs för skötseln av praktiska ärenden som bankärenden och periodskattedeklarationer.

Styrelsens arbetssätt

Normalt fattar styrelsen sina beslut under vanliga möten. Traditionellt har mötet ägt rum fysiskt på ett ställe. Styrelsen kan dock fritt bestämma om sitt arbetssätt, det är alltså tillåtet för styrelsen att använda tekniska hjälpmedel, till exempel så att styrelsen sammanträder per e-post. Det viktiga är att alla styrelseledamöter har möjlighet att uttrycka sin åsikt men också att ta del av andra styrelsemedlemmars åsikter. Om inte direkt i realtid så i alla fall inom en rimlig tid. Därför kan till exempel ordförande inte ringa runt ledamöterna i tur och ordning och höra vad de tycker. Då sker ingen växelverkan. Däremot är ett regelrätt telefonmöte där alla kan höra varandra helt acceptabelt. Om styrelsen övergår till andra former av möten rekommenderar vi att den först noggrant fastställer spelreglerna för dessa möten.

Är mötet inte beslutfört på grund av för litet antal deltagare kan mindre beslut tas så att säga "på egen risk" av ordförande och de närvarande styrelsemedlemmarna. Beslutet kan sedan fastställas officiellt på ett beslutfört möte.

I föreningslagen står inget om protokoll i styrelsen men redan lagens formulering att styrelsen "omsorgsfullt skall sköta föreningens angelägenheter" kräver en viss systematik såsom protokoll.

Om övriga principer i arbetssättet kan styrelsen fritt besluta om hur kallelsen sker, om hur ärenden förbereds och så vidare.