Närvarorätt

Medlemmarna i en förening har närvarorätt. Den grundar sig på deras likställdhet inom föreningen. Från och med den 1.9.2010 är det också möjligt att närvara på mötet på distans genom anlitande av tekniska hjälpmedel. Men det kräver bland annat att det nämns i stadgarna, en valordning med mera. Se närmare under punkten Föreningslagen.

Rösträtt

Att en medlem har rätt att närvara, betyder inte att medlemmen alltid har rösträtt. Begränsning av rösträtten kan bero på olika omständigheter. Det kan gälla jäv i ett visst ärende, eller att medlemmen inte fyller stadgarnas krav på vem som har rösträtt. Vissa föreningar kan också kräva att man registrerar sin rösträtt och närvaro i förväg.

Ingen närvaroplikt

En medlem har alltså rätt att närvara, men det är aldrig något tvång att delta på ett föreningsmöte. Det finns ingen närvaroplikt. I en förening och speciellt i förbund kan medlemmarna välja en fullmäktige som utövar beslutanderätten i föreningen.

De som har rätt att närvara vid mötet har rätt att uttala sig, ifall inte annat föranledes av stadgarna. Rätten att uttala sig grundar sig på medlemskapet och inte på rösträtten.

Frågerätt

Frågerätt betyder att medlemmarna kan begära uppgifter om föreningen av styrelsen. Ger inte styrelsen begärda uppgifter kan medlemmen upprepa frågan på ett föreningsmöte. Frågerätt har alla medlemmar som har rätt att uttala sig vid mötet.