Föreningar får senarelägga sina årsmöten

27.04.2020 kl. 19:38
Riksdagen har godkänt en tillfällig lagstiftning som möjliggör för föreningar en senareläggning av föreningsmöten samt att hålla dem på distans.

Riksdagen har godkänt "Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin". Regeringens proposition har nr 45-2020.

Lagen har godkänts för för att bolag, andelslag och föreningar ska kunna ordna sina möten med beaktande av de begränsningar som föranleds av coronaepidemin och  och med beaktande av behovet av hälsoskydd. Den temporära lagen är i kraft 1.5 -30.9.2020.

Syftet med de temporära ändringarna är att trygga ostört beslutsfattande i sammanslutningar och säkerheten medan coronaepidemin pågår. Genom att skjuta upp sina möten hinner sammanslutningarna dessutom förbereda sig på att ta i bruk de metoder för distansdeltagande som lagen redan nu tillåter. För distansmöten måste man ha en omröstnings- och valordning. Den skall normalt godkännas av föreningsmötet men kan nu också godkännas av styrelsen. I omröstnings- och valordningen beskrivs närmare hur ett distansmöte skall gå till.

Föreningens styrelse måste ändå upprätta bokslut enligt bestämmelserna i bokföringslagen, dvs inom fyra månader efter räkenskapsårets slut. Men själva fastställandet av bokslutet kan detta år skjutas upp.

Skatteförvaltningen har också i år förlängt tiden för deklaration i föreningar med en månad till slutet av maj.

Den temporära lagen tillåter föreningar att senast den 30.9.2020 ordna sitt föreningsmöte (vårmöte eller årsmöte) också genom deltagande på distans och med hjälp av ombud eller andra deltagare som får fullmakter. Ett ombud får dock ha högst 10 procent av de vid möte företrädda medlemmarnas röstetal i en förening. Normalt måste föreningens stadgar tillåta deltagande per post eller distans eller genom fullmakter till föreningsmöten.

Notera här att föreningsmötet inte kan hållas enbart per distans utan det måste alltid finnas en fysisk plats där medlemmar kan delta på traditionellt sätt. Föreningen kan framföra önskemål att medlemmarna deltar genom datakommunikation men man får alltså inte förbjuda någon att delta fysiskt.

Vi har sammanställt den lagtext om de temporära avvikelserna som berör föreningar. Den finns här.

I lagen motiveringar nämns att vissa föreningar redan har beslutat att hålla sitt vårmöte samtidigt med höstmötet. I praktiken då senare än 30.9.2020. I motiveringarna står att denna lag inte gäller dessa föreningar. Det innebär att temporära lättnaderna för distansdeltagande i möten och fullmakter endast gäller föreningsmöten som hålls under perioden 20.4.-30.9.2020. Efter det gäller normal föreningslag och föreningens stadgar. Men det är förstås möjligt att de temporära bestämmelserna senare förlängs eller ändras om situationen det kräver.