Strategisk planering

Strategisk planering om att se framåt på längre sikt än en verksamhetsplan.

Man kan något grovhugget tala om tre olika nivåer för planerad verksamhet i en förening:

 • aktiviteter som löper just nu (operativ nivå)
 • verksamhet inom den närmaste framtiden (taktisk nivå)
 • verksamhet som riktar in sig på att nå ett långsiktigt mål eller en vision (strategisk nivå)

En klok strategisk planering genomsyrar alla nivåer på vägen mot visionen. Stategin anger således tyngdpunkter och konkreta milstolpar i en handlingsplan, är motiverande och relevant utifrån föreningens verksamhetsidé.

Här kommer några allmänna råd när det gäller strategisk planering i en förening:

 • Sammanbind alltid strategin med föreningens kärnområde. Vad är viktigast i vår förening? Vilken identitet har vi? Vad skall vi satsa på framåt?
 • Se framåt högst 3-5 år. I dagens föränderliga värld är redan tre år en mycket lång period.
 • Var realistisk i strategiförklaringen. Naturligtvis måste en styrelse beakta tillgängliga resurser, inte bara pengar utan framförallt de ideella insatserna. Hur många timmar av frivilliga arbetsinsatser är vi beredda att satsa på strategins olika aktiviteter?
 • Undvik flummiga och otydliga formuleringar. En strategi bör vara möjligast konkret och tydlig. Undvik otydliga målformuleringar i stil med "vår strategi är att öka informationen till våra medlemmar".
 • Kom ihåg att en strategi kan ändras. Inga strategier är hållbara i all evighet och omvärlden förändras i snabb takt. Därför är det bra att regelbundet i samband med möten återkomma till strategin och justera den efter förändrade förutsättningar. I samband med till exempel årsmöten då nya personer väljs in i styrelsen kan det vara bra att kolla upp färdriktningen.
 • Förankra strategin och gör den synlig. En förenings strategi bör formuleras så tydligt och konkret att alla kan förstå vad den innebär. Man ska även följa upp hur strategin omsätts i praktiken. En god strategi syns och sätter sina spår i verksamheten redan efter en kortare tid. För en styrelse kan det vara bra att fundera på hur man vill synliggöra de strategiska vägvalen. Skall vi satsa på synlighet i medierna och utåt i samhället? Eller räcker det med att vi syns och hörs bland våra medlemmar?
 • Påverka genom strategin. En synlig och välförankrad strategi skapar demokratiskt inflytande och påverkar beslutsfattare, till exempel politiker och myndigheter. Numera talar man mycket om att skapa ökat medborgarinflytande och strategisk klokhet kan skapa ökat utrymme för just detta.
 • Använd metoder och strategiska verktyg. För att komma igång med en strategiprocess kan det vara bra att kombinera olika metoder i styrelse- eller grupparbetet. Man kan till exempel börja med att göra en SWOT-analys, som visar föreningens styrkor och svagheter, möjligheter och hotbilder. Sedan kan man bygga på med en framtidsmetod, till exempel en framtidsverkstad, som hjälper till att staka ut de långsiktiga målen. Använd med fördel Svenska folkskolans vänners metodmaterial och handböcker och skräddarsy kurserna med oss! Se även avsnittet om metoder.