Jämställdhetseffekten

Jämställdhetseffekten är en metod som organisationen Crossing Boarders utvecklade "för att hjälpa organisationer att nå och inkludera målgrupper de har svårt att nå" . Metoden är en lista med åtta steg som fungerar som riktlinjer för hur organisationer kan jobba jämställt och inkluderande. Jämställdhetseffekten skall utnyttjas praktiskt och konkret så att organisationens verksamhet bygger på en jämställd och inkluderande värdegrund. Aktiva strävanden efter förändring och nya lösningar behövs för att Jämställdhetseffektens mål kan uppnås. Nedan finns en kort sammanfattning av de åtta stegen som metoden bygger på:

1. Värdegrund

Alla i verksamheten bör vara medvetna om värdegrunden som verksamheten bygger på. Värdegrunden är stödet för det vardagliga arbetet. Det är viktigt att vara medveten om hur värdegrunden är formulerad och att alla inom verksamheten använder den på samma sätt. Därför är det viktigt att värdegrunden finns nedskriven på ett tydligt sätt. Organisationen bör beakta begreppen jämställdhet och inkludering och diskutera i vilken mån de nämns i värdegrunden.

2. Hinder

Organisationer ser sig ofta vara välkomnande för alla typer av människor. Dock är den trista sanningen att de flesta verksamheter har hinder som gör att vissa personer har lättare att vara engagerade i verksamheten än andra. Personer med funktionsnedsättningar kan ha svårigheter att delta i verksamheten, deltagaravgifterna kan utesluta en del personer och språket som används i verksamheten kan vara onödigt komplicerat. För att slippa hindren måste organisationen vara medveten om dem och aktivt arbeta för att motverka uppkomsten av dem. Det är inte tillräckligt att endast en person arbetar strukturerat för att motverka hindren, utan flera personer bör vara med i processen.

3. Gemenskap

Gemenskap handlar om att skapa en trygg och positiv miljö där alla kan känna sig välkomna. Nya personer som medverkar i verksamheten ska inkluderas, och ingen ska behöva sig exkluderad från gemenskapen. För att gemenskapen ska fungera väl bör personerna i ledande position stödas i sitt arbete för att skapa gemenskapen.

4. Förebilder

Förebilder i verksamheten ska finnas till för att inspirera andra och se vilka möjligheter organisationen erbjuder. Förebilderna borde representeras av olika målgrupper, så att de som verksamheten riktar sig till hittar någon som de kan identifiera sig med.  Genom att bryta normer kan förebilderna visa att verksamheten gör det möjligt för olika typer av människor att göra olika typer av uppgifter.

5. Riktade satsningar

Riktade satsningar är verksamhet som medvetet riktas till en specifik målgrupp, och som utgår från specifika behov och önskemål som gruppen har. Genom riktade satsningar kan underrepresenterade målgrupper få bättre förutsättningar för att delta i verksamheten.  På lång sikt förvandlar de riktade satsningarna verksamheten så att de inte längre behövs: verksamheten är inkluderande och gör det möjligt för alla att delta på samma villkor. Den riktade satsningens målgrupp ska också känna att de vill stanna kvar efter att satsningsperioden är över, och det ska ske på ett hållbart sätt.

6. Marknadsföring

Vid marknadsföring skall man vara uppmärksam och se på vilket sätt marknadsföringen är kodad. Kodningen kan ske genom val av typsnitt, färger, vem som representerar verksamheten, eller genom språket som används. Exempelvis kan språket i marknadsföringen vara onödigt svårtolkat. Marknadsföringen inverkar på vem som känner sig välkommen i verksamheten. Nya målgrupper kan nås genom att fundera på marknadsföringens utseende, var marknadsföringen sker och hur den sker. Oftast behövs nya sätt för att nå nya målgrupper. Olika målgrupper tyr sig till olika former av medier och kommunikation.

7. Samarbete

Samarbete kan göra att inkludering och jämställdhet förbättras i båda organisationernas verksamhet. Tillsammans kan man nå nya målgrupper och dela av kunskap och erfarenheter. Även otippade samarbetsparter kan medföra ett fungerande samarbete, och deras verksamhet kan vara mer inspirerande än man tänkt sig. Samarbete gör större projekt möjliga och leder till att de olika verksamheterna kan komplettera varandra.

8. Långsiktighet

Det är inte tillräckligt att jobba med jämställdhet och inkludering under vissa dagar under året: hållbar förändring skapas endast om verksamheten är långsiktigt inriktad på dem. Därför är det viktigt att se till att jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna inte löper risk att försvinna ur verksamheten. Hela organisationen bör vara medveten om det långsiktiga arbetet, och det skall inkluderas i verksamhetens handlingsplan. 

 

Informationen hämtad från sidan http://crossingboarders.se/jamstalldhetseffekten/, där du kan ytterligare fördjupa dig i metoden.