Fokusgrupp

En fokusgrupp är en grupp människor som samlas för att gemensamt fokusera på en fråga. De kan träffas en gång eller flera, beroende på frågans art. En fokusgrupp är en gruppintervju, med utvalda deltagare och tydligt syfte. Det bör även finnas en ledare, som inte ingår i gruppen.

Sammansättningen är beroende av temat. Det kan vara interna intressenter i vissa fall och externa i andra fall. Till exempel kan en utvald grupp externa intressenter få diskutera sina synpunkter och sina värderingar om en fråga som är viktig för organisationen att få svar på, till exempel vad de som använder organisationens tjänster tycker om dem och vad de skulle vilja förändra. Man får en utifrån-in bedömning av verksamheten.

När kan man använda denna metod?

Fokusgrupp kan användas när man vill:

 • göra attitydundersökningar
 • bearbeta missnöje
 • ta reda på hur den egna verksamheten uppfattas av andra
 • ha underlag för strategi- och visionsarbete
 • vill få en extern bedömning av en fråga eller ett tema.
   

Hur genomförs metoden?

Det är viktigt att ledaren kan sätta sig in i det tema som ska diskuteras. Det är även bra med en sekreterare som dokumenterar intervjun. Det är viktigt att tänka igenom gruppens sammansättning på förhand och att sedan se till att alla kommer till tals och vågar säga sin åsikt. Ofta strävar man även efter att gruppen ska vara representativ.
Så här går det till:

 • Skicka ut inbjudan - temat och syftet ska framgå likaså hur resultaten ska användas.
 • Ha klara, på förhand bestämda, frågeställningar eller håll en diskussion där olika faktorer tas fram. Ta exempelvis reda på vad gruppen tycker om er verksamhet. Då kan du be dem svara på frågan genom att lista olika faktorer.
 • Rangordna faktorerna och/eller förslagen som gruppen kommit fram till. Detta sker exempelvis genom att gruppmedlemmarna får rösta på ett visst antal förslag genom att dela ut "pluppar" direkt på tavlan eller genom att fördela poäng.
 • Resultatet redovisas och gruppen får ge feedback.
 • Sedan skiljs gruppen åt och organisationen sammanställer resultatet och använder det på planerat sätt. Man kan även ha flera fokusgrupper och sedan jämföra resultatet. På så sätt blir resultatet mera tillförlitligt.
   

Vad krävs av deltagarna?

Att de är villiga att sätta sig in i temat och att dela med sig av sina synpunkter.

Vad krävs av ledaren?

 • tydligt förklarar temat och syftet för deltagarna
 • leder processen
 • kunna sammanfatta, både skriftligt det som sägs och muntligt det man kommit fram till
 • få alla att bli delaktiga.

Vad krävs rent praktiskt?

 • trivsam lokal
 • tavla, blädderblock, pennor
 • dator + projektor.

Tidsåtgång

Minst 2-3 h och gärna 10-20 personer/grupp.