Etik i föreningslivet

I en förening kan man tala om ansvarsetik, en term som använts bland annat av den tyske filosofen Hans Jonas. Ansvarsetiken förenar individ- och socialetiken och kan leda till exempel till följande reflektioner och frågor:

  • Etik och ekonomi. Vilket är styrelsens ansvar? Om en ohållbar situation upp står till exempel på grund av ekonomiskt slöseri eller fiffel med bokföringen, vad göra?
  • Ansvar inför medmänniskorna. Hur bemöta varandra med ömsesidig respekt? Vilka är de sociala spelreglerna i vår förening?
  • Ansvar inför miljön. Hur kan vår förening bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling?

Frågorna är många, svaren kan föreningens medlemmar med fördel söka tillsammans i samtalsform under ett längre möte eller ett särskilt seminarium. En bra startpunkt är då att formulera föreningens värdegrund.

Värdegrundsarbete är inte enbart till för ideella föreningar, alla föreningar kan behöva söka svar på till exempel följande frågor:

  • Vad är meningen med föreningen? Varför finns vi till?
  • Vad säger våra stadgar om syftet med föreningen? Finns det orsak att formulera om stadgarna?
  • Vilka är våra kärnvärden? Kan vi prioritera dem i viktighetsordning?
  • Hur kan vi synliggöra våra kärnvärden i den praktiska verksamheten?
  • Borde vi göra en social redovisning vid sidan av den ekonomiska?