Arbetsförhållande och arbetsavtal

Om hur man rekryterar personal kan ni läsa på sidan rekrytera personal. Då man beslutit anställa en person leder det till ett arbetsförhållande vilket i sin tur kräver ett arbetsavtal. Definitionen på ett arbetsförhållande är officiellt att "en arbetstagare förbinder sig att personligen utföra arbete för en arbetsgivares räkning under dennes ledning och övervakning mot lön eller annat vederlag".

Om däremot någon utför ett arbete åt någon annan genom ett företag är det fråga om arbetsersättning. Ofta kallar man det också köptjänst. Det är viktigt att inte blanda ihop begreppen lön och arbetsersättning då det är stor skillnad i skyldigheterna för den som betalar ersättningen. Då ett arbete utförs av ett företag flyttas ju hela ansvaret för de sociala kostnaderna till företaget. Den som betalar till företaget är dock skyldig att se till att företaget är registrerat i förskottsuppbördsregistret. Detta kan man göra på skatteverkets och handelsregistrets fods-nättjänst www.ytj.fi

I praktiken kan en föreningsanställd inte arbeta genom sitt företag då företagaren måste ha flera kunder för att godkännas av skattemyndigheterna. Gränsdragningarna är dock inte helt enkla så den som vill bekanta sig noggrannare med frågan finns på www.skatt.fi en anvisning av skatteverket Dnr 2118/31/2004, 21.6.2005.

Arbetsavtal

Till och med en muntlig överenskommelse fungerar som ett arbetsavtal men det är rekommendera att arbetsavtalet görs skriftligt i två likadana exemplar. Också elektroniskt format godkänns. Arbetsavtalet görs antingen att gälla tillsvidare eller för en viss tid. För att göra visstidsavtal krävs en motiverad orsak som också nämns i arbetsavtalet. Orsaken kan vara till exempel att finansieringen är ordnad bara för viss tid, arbetet är säsongsbetonat eller att det är fråga om ett vikariat.

Då arbetsförhållandet inleds är det möjligt att komma överens om en prövotid som får vara högst hälften av avtalstiden eller max fyra månader om avtalet är längre än åtta månader. Under prövotiden kan avtalet sägas upp av båda parter med omedelbar verkan. Om prövotid skall nämnas i arbetsavtalet.

Unga arbetstagare (15-17-åringar) kan själv göra ett arbetsavtal men deras vårdnadshavare har rätt att säga upp avtalet på vissa villkor.

I arbetsavtalslagen definieras vad som minst bör ingå i ett arbetsavtal, Modell arbetsavtal.

Angående uppsägning av arbetsavtal, se sidan Arbetsavtal som upphör.