Bokslut

Efter att kalenderåret – och då vanligen också räkenskapsåret - är slut är det dags för ett bokslut för föreningen. Att göra bokslut är kanske den mest krävande uppgiften i bokföringen. Nedan gås igenom det viktigaste posterna i bokslutet. För den ovana gäller det att fråga råd om man är osäker.

Bokslutet ska innehålla

  • verksamhetsberättelse (ej nödvändig för små föreningar)
  • resultaträkning
  • balansräkning
  • noter (undantag för mindre föreningar)

Varje post bör ha ett jämförelsetal dvs. föregående års bokslut. Om uppställningen ändras måste posterna i jämförelsen också korrigeras så att en korrekt jämförelse kan göras. Styrelsen brukar behandla ett bokslut där det ingår också all detaljinformation med siffror på varje konto i bokföringen. Till föreningsmöte har man ofta en förkortad version av bokslutet.  Det hör också till bifoga en tablå över budgetens förverkligande.

Bokslutet skall vara överskådligt

Allmänna principer i bokslutet:

  • verksamheten förutsätts fortsätta
  • konsekvens i principer och metoder
  • försiktighet
  • ingående balans baserar sig på föregående periods utgående balans.
  • riktig periodisering (kostnad/intäkt bokförs på rätt år)

Bokslutsprocessen inleds egentligen redan i början av räkenskapsåret. Grundregeln är att ju mer man förbereder under själva bokföringsprocessen desto lättare är det att göra bokslut.

Före räkenskapsperiodens slut

Inled genom att senast i slutet av verksamhetsåret försöka uppskatta resultatet. Behövs det mera intäkter eller mera kostnader? Inbesparingar?

Finns det något ofakturerat? Påminn om eventuella obetalda fakturor!

Be alla som skall ha arvoden och reseersättningar att komma in med fakturor i god tid före årsskiftet/räkenskapsperiodens slut. Det är mycket enklare i bokslutet om löner och arvoden betalas på rätt år.

Efter räkenskapsperioden

Vanligen måste man vänta flera veckor på fakturor från föregående år innan man kan avsluta bokföringen. Under tiden kan man inleda avstämmandet löner och arvoden samt redovisningen av dem till skattemyndigheter och försäkringsbolag. Säkrast är dock att jämföra med bokföringen innan man sänder iväg redovisningarna. Också till exempel separata projektredovisningar kan ofta göras innan själva bokslutet uppgörs.

Kolla om det ännu finns behov av interna överföringar, till exempel om ett projekt bör delta i vissa allmänna kostnader. Så småningom kan själva bokslutet uppgöras.