Medlemmar

Enligt Finlands grundlag råder det föreningsfrihet i Finland. Det innebär att det är frivilligt att ansluta sig till en förening.

Medlemskap

För att få bli medlem i en förening måste man ofta fylla vissa krav som finns nämnda i föreningens stadgar. Trots att man fyller kraven blir man automatiskt inte medlem eftersom alla föreningar är slutna sällskap enligt lagen. Villkoren för medlemskap kan begränsas, till exempel att endast kvinnor kan ansluta sig. Styrelsen eller föreningsmötet avgör om medlemskap beviljas. Avslag på ansökan behöver inte motiveras och föreningens beslut kan inte överklagas till en enda instans. Den som blir medlem i en förening förutsätts känna till och acceptera föreningens stadgar.

Likvärdighetsprincipen

Alla medlemmar är likvärdiga om inte annat nämns i stadgarna. I stadgarna kan medlemmarna klassificeras på olika sätt inom föreningen, till exempel medlemmar med eller utan rösträtt, medlemmar med olika stora medlemsavgifter eller ordinarie och stödjande medlemmar. Det kan finns hedersmedlemmar utan rösträtt men också hedersmedlemmar vars vanliga medlemsskap fortsätter eller ständiga medlemmar som på en gång betalat flera års medlemsavgift, medlemmar som är befriade från medlemsavgiften och understödsmedlemmar. De olika grupperna har olika rättigheter och skyldigheter som skall definieras i stadgarna.

Medlemsförteckning

Över alla medlemmar skall hållas en medlemsförteckning. Enligt föreningslagen är detta styrelsens uppgift. Uppgiften kan styrelsen delegera åt någon styrelsemedlem eller funktionär.

Medlemsförteckningens uppgifter över medlemmarna:

 • fullständigt namn
 • hemort
 • medborgarskap, ifall inte finskt

Angående hemorten, räcker det med hemkommun, men av praktiska skäl kan det vara bra att känna till postadressen.

Medlemsregistret skall regelbundet uppdateras. Särskilt inför föreningens möten är det skäl att kontrollera registret så att man vet vem som har rösträtt på mötet. Mer om medlemsregistret.

Medlemmars rättigheter och skyldigheter

Rättigheter:

Alla medlemmar bör behandlas likvärdigt med samma rätt att delta i föreningens verksamhet, erhålla föreningens förmåner och service, bekanta sig med föreningens dokument, komma med initiativ och utöva sin rösträtt.

Ifall en medlem förbjuds, utan orsak, att delta i verksamheten eller inte blir delaktig av en förmån, kan funktionären som förorsakat detta, bli skadeersättningsskyldig.

Som ovan har skrivits kan i stadgarna bestämmas att det finns olika slag av medlemmar med olika rättigheter och skyldigheter.

Skyldigheter:

Den viktigaste skyldigheten för medlemmen är att hen betalar sin medlemsavgift.

Det kan stå i stadgarna att en medlem kan anses utesluten ur föreningen ifall han inte har betalat sin medlemsavgift inom utsatt tid. Detta berättigar inte medlemmen att lämna sin medlemsavgift obetald för tiden då hen ännu var medlem.

Hur utträder man ur föreningen

I föreningens stadgar kan det finnas regler för utträde. Finns det inte, tillämpas lagen. Grundregeln är att man när som helst kan avgå ur en förening.

En medlem kan meddela om sin önskan att utträda ur föreningen på olika sätt:

en skriftlig avskedsansökan till styrelsen
ett muntligt meddelande på ett medlemsmöte, då ska man också be att det antecknas i protokollet.

Det vanliga är att medlemskapet upphör omedelbart vid utträde. Samtidigt upphör skyldigheten att betala medlemsavgift. Vill man, kan man på förhand meddela om att man kommer att utträda ur föreningen vid en viss tidpunkt. Föreningens stadgar kan också innehålla en paragraf som säger att medlemskapet inte upphör genast, utan efter en viss tid. Denna tid får vara högst ett år. Medlemsavgift kan uppbäras för denna tid. Medlemsavgiften brukar inte återbetalas om man avgår mitt i året.

Uteslutning ur förening

Det är inte eftersträvansvärt att utesluta en medlem. Det finns fall då föreningen är tvungen att göra det. Det är i sådana fall då medlemmen inte uppfyller de villkor som står i lagen eller i föreningens stadgar.

Står det ingenting om uteslutning i stadgarna kan föreningen alltid utesluta en medlem som inte har betalat sin medlemsavgift. Detta är den vanligaste orsaken till att utesluta en medlem. Om inte annat sägs i stadgarna krävs det dock flera påminnelser och kanske flera års medlemsavgifter som är obetalda för att det skall vara en giltig uteslutningsgrund.

En annan orsak till att utesluta en medlem är då medlemmens handlingssätt har varit skadligt för föreningen. Då räcker det inte med enbart lite skadligt, det måste vara synnerligen skadligt.

Förfaringssätt vid uteslutning

Lagen ger exakta direktiv hur man skall gå till väga vid uteslutning:

föreningens möte eller styrelse gör beslut om uteslutning 
ärendet behöver inte nämnas i möteskallelsen

däremot bör man meddela på förhand, om att ärendet behandlas på mötet, åt medlemmen som kommer att uteslutas.

Ifrågavarande medlem bör ges en möjlighet att under mötet ge en förklaring till sitt förfarande.

Föreningens beslut om uteslutning kan överklagas till domstol. Ifall orsaken till uteslutning är försummelse att betala medlemsavgiften kan beslutet inte överklagas

Läs mera

 • Finlands lagsamling www.finlex.fi
  • FöreningsL §§ 11,12,13,14
    • Medlemsförteckning
    • Inträde i förening
    • Utträde ur en förening
    • Uteslutning ur en förening
 • Personuppgiftslagen www.tietosuoja.fi
  • PersonuppgiftsL 1 kap. §1
 • Dataombudsmannen