Hur gör man när man vill grunda en förening?

Vem som helst får grunda en förening i Finland

Det krävs minst tre personer för att grunda en förening. Dessa kan sätta igång verksamheten. Efterhand kallas nya medlemmar.

Förberedelseorgan

En ny förening kan också planeras av en arbetsgrupp som gör upp ett förslag till ramar för verksamheten, verksamhetsplan och stadgar samt planerar och sammankallar till det första, konstituerande mötet.

Det konstituerande mötet

Under det konstituerande mötet diskuteras föreningens stadgar och verksamhetsprincip.

Stiftelseurkund

Föreningslagen föreskriver inte att det bör hålls ett konstituerande möte. Man kan underteckna stiftelseurkunden under det konstituerande mötet eller underteckna stiftelseurkunden utan att hålla ett sådant möte.

Efter det att stiftelseurkunden har undertecknats av minst tre personer hålls föreningens första föreningsmöte. Då väljs de första funktionärerna och verksamhetsplanen godkänns. Inga andra särskilda beslut om att grunda en förening behöver göras. Föreningsmöte kallas ofta med andra namn i föreningarnas stadgar, vanligen års-, vår- eller höstmöte. Lagen talar om föreningsmöte.

Stiftelseurkunden har följande innehåll:

  • konstaterande att man beslutat att grunda en förening
  • namnet på föreningen
  • antydan om att föreningens stadgar har godkänts
  • datum och underskrift.

I Föreningsregistrets e-tjänst finns en handledd etableringsanmälan om man bildar en förening med hjälp av den så behövs inga färdiga stadgar. Istället skapar e-tjänsten stadgarna utgående från dina val. Då ingår alla obligatoriska bestämmelser i stadgarna och risken för fel minskar. En handledd anmälan är förmånligare och registreras snabbare.

I föreningsregistret finns också stadgemodeller och färdiga blanketter för grundande av föreningar om man inte vill göra det via registrets e-tjänst.