Fatta beslut i föreningen

Medlemmarna besluter

"Beslutanderätten i en förening tillkommer medlemmarna" står det i Föreningslagen.  I stadgarna kan man dock bestämma hur beslutanderätten fördelas mellan medlemmarna, fullmäktige samt enskilda personer som hör till ett förbund antingen direkt eller indirekt. Medlemmarna har rätt att fatta beslut på föreningens möten som är ett fysiskt möte som sammankallats enligt bestämmelserna i föreningens stadgar.

Nytt är att vissa beslut också kan tas utan möte. I stadgarna kan anges att beslutanderätten utövas per post, genom särskilda omröstningstillfällen, datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel. Detta gäller dock inte frågor som räknas upp i § 23 i FL. Om man vill gå in för denna möjlighet krävs också bland annat en omröstnings- och valordning som godkänns av föreningsmötet.

Ytterligare finns en tredje möjlighet. Om medlemmarna är enhälliga kan de också fatta beslut utan att samlas till möte. Då krävs ett skriftligt beslut (protokoll) som undertecknas av alla föreningsmedlemmar. Om en motsätter sig måste ett ordinarie, fysiskt möte sammankallas. .

Föreningsmöte

I följande ärenden gör medlemmarna beslut på föreningsmöten. Dessa måste tillsvidare ske fysiskt på en plats

  • ändring av föreningens stadgar
  • beslut angående omröstningsordning och valordning
  • val eller avsättning av hela styrelsen eller en styrelsemedlem eller revisorer eller verksamhetsgranskare
  • fastställande av bokslutet
  • beviljande av ansvarsfrihet
  • upplösning av föreningen
  • överlåtelse och inteckning av fastighet eller annan betydande egendom (angående överlåtelse och inteckning av fastighet eller annan betydande egendom, kan styrelsen fatta beslut, ifall stadgarna medger det).

Undantag från kravet på fysiskt möte är då ett beslut som alla medlemmar undertecknar (se ovan).